දුරකථන අංකය +94 11 2 574922
විද්‍යුත් තැපෑල info@powermin.gov.lk
කාර්යාල ලිපිනය අංක 437, ගාලු පාර, කොළඹ 03
අප අමතන්න

සම්බන්ධ කරගන්න