ජනවාරි 9, 2024 kannan

නව ලේකම්, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය

ආචාර්ය සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා ලෙස දිවුරුම් දී ඇත.

මැයි 14, 2022 kannan

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස

නව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස කංචන විජේසේකර මහතා විදුලිබල අමාත්‍යාංශයේදී නිල රාජකාරි ආරම්භ කරමින්